Contact us

Tianjian Ji Tianjian Ji
BSc MSc PhD CEng FIStructE
Reader
School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering
The University of Manchester,P.O. Box 88
Sackville Street, Manchester M60 1QD
Tel: +44 (0) 161 306 4604
Fax: +44 (0) 161 306 4646
Email: tianjian.ji@manchester.ac.uk
Personal website:Dr. Tianjian Ji

Adrian Bell Adrian Bell
BEng MSc PhD
Senior Lecturer
School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering
The University of Manchester,P.O. Box 88
Sackville Street, Manchester M60 1QD
Tel: +44 (0) 161 306 4593
Fax: +44 (0) 161 306 4646
Email: adrian.bell@manchester.ac.uk
Personal website:Dr. Adrian Bell